Geen vast contract nodig
24/7 te boeken
Geld terug garantie
Gratis annuleren

Algemene Voorwaarden Service Kantoor

a. Flex4coaching is een handelsnaam van ADD Business Center Concept B.V. Het service kantoor is een service die door ADD Business Center Concept B.V. gevestigd aan de Van Dusseldorpstraat 40 te Goes en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59429119( hierna te noemen ADD) in werking wordt gesteld en geeft de Cliënt het recht om het adres van ADD te gebruiken dat in deze overeenkomst wordt gespecificeerd als haar zakenadres onderworpen aan uitzondering in bepaalde plaatsen en niet als haar geregistreerd kantooradres. Telefoonbeantwoording is de dienst die hem/haar in staat stelt gesprekken naar een telefoonnummer welke wordt toegewezen door ADD te beantwoorden in de bedrijfsnaam opgegeven door de Cliënt. Service kantoor is een dienst die door ADD in werking wordt gesteld die de Cliënt het recht geeft om het adres van de locatie van ADD te gebruiken dat in deze Overeenkomst wordt gespecificeerd als haar zakenadres onderworpen aan uitzondering in bepaalde plaatsen en niet als haar geregistreerd kantooradres en maakt telefoonbeantwoording mogelijk via een telefoonnummer dat door ADD wordt aangewezen in de firmanaam die door de Cliënt is gespecificeerd en post en fax te ontvangen uit naam van de Cliënt. Tevens heeft cliënt het recht op een werkplek voor 40 uren per maand. Dit recht kan worden uitgeoefend na betaling van de betreffende uren per maand vooraf tegen de op dat moment geldende tarieven. Niet gebruikte uren kunnen niet meegenomen worden naar de volgende maand. Gesprekken, faxberichten en de post zullen volgens instructies worden behandeld die door de cliënt worden gespecificeerd. De cliënt is verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende verzend- en servicekosten. Client kan flexibele ruimte zoals spreekruimte, coachruimte, flexplekken en deelkantoren zelf reserveren in de online agenda van ADD indien cliënt daar gebruik van wil maken. Deze Overeenkomst is slechts op de personen van toepassing die op het voorblad worden genoemd en ADD is niet verplicht om de dienst aan een andere persoon te verlenen en is niet verantwoordelijk voor enige post of gesprekken die voor enige anderen wordt ontvangen. De toegang tot alle locaties van ADD is beschikbaar tijdens normale uren van verrichting tenzij anders overeengekomen. Extra vergoedingen kunnen van toepassing zijn.

b. Deze Overeenkomst begint op de dag zoals vermeldt in de initiële Overeenkomst en loopt tot het eind van de contracttermijn zoals gespecificeerd in deze Overeenkomst, met inachtneming dat een Overeenkomst altijd op de laatste dag van de maand eindigt. Opzegging van deze overeenkomst moet schriftelijk worden gedaan en aan een gevolmachtigde of bevoegd persoon van een der beide betrokken partijen worden afgeleverd of dient aangetekend worden verstuurd naar het hoofdkantoor van ADD of het adres van de Cliënt indien noodzakelijk. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, is het de plicht en de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle partijen een adreswijziging te geven. Ook dient de Kamer van Koophandel op de hoogte te worden gesteld door middel van het juiste formulier dat hiervoor is bestemd Nakomende post, verstuurd naar de locatie van ADD, zal worden teruggestuurd naar de afzender tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.

c. Ieder der partijen kan de Overeenkomst opzeggen aan het einde van de (initiële) contractstermijn met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maanden voor een overeenkomst welke aangegaan is met een (initiële) contractstermijn van minimaal 1 maand. Na het verstrijken van de (initiële) contractstermijn wordt de overeenkomst telkenmale automatisch voortgezet met de (initiële) contractstermijn.

d. Voor elke overeenkomst ongeacht de lengte van de overeenkomst, zullen wij uw huidige standaard prijs op elk en om het even welke verjaring van de begindatum van uw overeenkomst met 4 % of CPI verhogen, welke groter is, of dergelijke andere ruim gelijkwaardige index die wij substitueren, tijden het vorige jaar.

e. Alle tarieven en kosten worden in Euro’s voldaan.

f. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de huidige kaartdetails te verstekken. Voor afgewezen creditcards zullen € 25 service vergoeding in rekening gebracht worden.

g. Het tarief voor een ADD Service kantoor wordt vooruit betaald op de eerste werkdag van elke maand of kwartaal, zoals gespecificeerd in de overeenkomst. Kosten buiten de vaste maandbedragen zullen aan het einde van elke maand worden vastgesteld, afgestemd op de werkzaamheden van die maand. De Borg dient voor de aanvangsdatum te worden betaald en wordt binnen 30 dagen na beëindiging van deze Overeenkomst terugbetaald, afhankelijk van de vergoedingen die nog verschuldigd zijn. Bovendien behoudt ADD zich het recht voor op elk gewenst moment een Borg gelijk in waarde aan de grootste van ofwel twee maanden ADD Service kantoor vergoeding ofwel de som van alle uitstaande tarieven en kosten verschuldigd door de Cliënt op te eisen, ongeacht of betaling al dan niet volgt. Alle tarieven en kosten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. ADD behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment services zoals gespecificeerd in deze Overeenkomst (met of zondenotificatie) op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen indien vergoedingen niet zijn betaald aan het einde van de dag dat de betalingstermijn verstrijkt of de bedragen voortvloeiende uit enige borgsommen niet zijn betaald.

h. ADD accepteert geen zaken boven 4,5 kg in gewicht, 46 cm in afmeting, 0,03 kubieke meter in volume of indien zaken gevaarlijke, levende of bederfelijke goederen bevatten en is gemachtigd goederen die niet worden afgehaald te retourneren of hoeveelheden van goederen te weigeren die zij onredelijk of onwettig acht. ADD garandeert geen van de services hieronder en aanvaart hiervoor geen verantwoordelijkheid.

i. De Cliënt garandeert dat hij geen van de rechten, ontleend aan deze Overeenkomst, zal gebruiken voor enige obscene, illegale, immorele of lasterlijke doeleinden en ADD op generlei wijze in diskrediet zal brengen. De Cliënt zal op generlei wijze de ADD-naam gebruiken of combineren, in totaal of deels, met activiteiten als oogmerk. ADD behoudt zich het recht voor aan enige officiële onderzoek autoriteit mee te werken, indien dit in relatie tot beschuldigingen of onjuistheden tegen een cliënt noodzakelijk is.

j. ADD kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder opzegging tenzij de wet dat vereist, indien de klant:

– de door hem verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen plaatsvindt; enigeverplichting uit de overeenkomst niet nakomt.
– het gebruik van het business center, of het gebruik door een van de medewerkers van de klant of derden die met goedkeuring gebruik maken van het business center, niet in overeenstemming is met normaal gebruik van de kantoorruimte;
– de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest;
– als hij geen natuurlijke persoon is, zijn rechtspersoonlijkheid verkiest, wordt ontbonden of feitelijk geliquideerd;
– een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van de klant;
– komt te overlijden.
– Indien ADD de overeenkomst op grond van het bovenstaande met onmiddellijke ingang opzegt dient de klant desalniettemin aan de navolgende voorwaarden en verplichtingen te voldoen:
– Betaling van eventueel gebruikte aanvullende diensten;
– Betaling van basisbedrag van resterende termijn van de overeenkomst indien geen
– onmiddellijke opzegging had plaatsgevonden of (indien langer) voor een periode van 3 maanden; en
– Vrijwaart ADD voor eventuele kosten en verliezen en eventuele afspraken van derden als gevolg van de onmiddellijke beëindiging.

k. De Cliënt gaat akkoord met het feit dat ADD enige persoonlijke gegevens die ADD van Cliënt of in relatie tot Cliënt in haar bezit heeft mag doorgeven, openbaar maken of gebruiken, met dien verstande dat ADD stappen onderneemt die zij redelijk acht om zich ervan te verzekeren dat dit alleen wordt gedaan om de verplichtingen van de Cliënt met betrekking tot deze Overeenkomst, belastingen of fraudepreventie te voldoen.

l. ADD is niet aansprakelijk voor enige verliezen die voortvloeien uit mechanische mankementen, staking, vertraging of fouten van enig staflid, manager of uitvoerder bij de uitvoering van hun taken.

m. ADD is niet aansprakelijk voor het ontvangen van poststukken of pakketten. Eenmaal in het bezit van ADD zullen poststukken binnen een periode van 5 werkdagen worden verwerkt of worden doorgestuurd conform de instructies van cliënt. Indien cliënt geen instructie heeft gegeven dan wordt brievenbuspost doorgestuurd per gewone post naar het bij ons bekende postadres, pakketten worden niet in ontvangst genomen. Indien geen postadres bekend is worden alle poststukken retour afzender gestuurd.

n. Geschillen omtrent de hoogte van de factuur laten betaling van de factuur onverlet.

o. op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

p. ADD is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van de klant of van derden door het optreden en de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan de kantoorruimte, het gebouw of complex waarvan de kantoorruimte deel uitmaakt, of ontstaan door het optreden en de gevolgen van weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van de kantoorruimte, van stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte ventilatie of luchtbehandeling, van storing van de installaties en apparatuur, van in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, van brand, ontploffing en andere voorvallen, van stoornis in het genot van het gebruik van de kantoorruimte en van stoornis of tekortkomingen in de service verlening van ADD behoudens in geval van schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van ADD ten aanzien van de staat van de kantoorruimte of van het gebouw of complex waarvan de kantoorruimte deel uitmaakt. ADD is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van de klant of voor schade als gevolg van de activiteiten van de andere klanten of van belemmeringen in het gebruik van de kantoorruimte die derden veroorzaken. Indien om wat voor reden dan ook ADD haar services niet kan aanbieden is haar aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van een redelijk deel van het basisbedrag. De klant is verplicht tijdig maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan de kantoorruimte. De klant is verplicht ADD terstond op de hoogte te stellen indien zich schade aan/in de kantoorruimte heeft voorgedaan of dreigt voor te doen. ADD is in geen geval aansprakelijk voor enige gederfde omzet, gederfde winst, verlies van verwachte (kosten)besparingen, verlies of beschadiging van data, claims van derden of gevolgschade. De klant wordt ten sterkste aangeraden zich voor dergelijke verliezen, schade, kosten of claims te verzekeren.

q. Mocht, om wat voor reden dan ook, ADD niet meer in staat zijn in het Business Center de services en accommodatie te bieden zoals overeengekomen dan eindigt de overeenkomst zonder dat daarvoor opzegging is vereist. In dat geval is de klant verplicht het basisbedrag te betalen en het bedrag voor eventuele aanvullende diensten tot aan de dag dat de overeenkomst eindigt/is geëindigd. ADDBC zal trachten, echter is hiertoe nimmer gehouden, vervangende kantoorruimte te vinden bij een van haar andere locaties in Nederland.

r. Bij afloop, annulering of beëindiging van deze overeenkomst, om het even welke reden buiten gebrek, om een vlotte overgang te verzekeren blijft u dezelfde services ontvangen voor een periode van 3 maanden, waarvoor u zult blijven worden gefactureerd. Elke overeenkomst van minder dan 3 maanden zal slechts 45 dagen verdergaan. Uit hoofde van deze overeenkomst zal ADD de post van de Cliënt op een eens wekelijkse basis doorsturen naar een aangewezen adres, het toegewezen telefoonnummer zal actief blijven en de gesprekken zullen automatisch doorgeleid worden naar voicemail, waartoe de Cliënt toegang zal hebben. De Cliënt moet een maandelijkse fee gelijk aan de maandelijkse service fee voor geleverde die diensten betalen, plus alle kosten verbonden aan het doorsturen van de post. De post en de telefoon services zullen slechts voortgezet worden voor overeenkomsten waarin de diensten inbegrepen waren.

s. Privacy verklaring & Cookiebeleid zijn van toepassing op diensten en de werkwijze van ADD