Geen vast contract nodig
24/7 te boeken
Geld terug garantie
Gratis annuleren

Privacy verklaring en cookiebeleid Flex4Coaching

Update: 10 mei 2018

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de ADD Business Center Concept internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
ADD Business Center Concept; Moederbedrijf van Flex4Coaching

1. Toelichting op het Reglement

 • ADD Business Center Concept mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond
  van deze wet heeft ADD Business Center Concept de plicht om haar klanten:
 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door ADD Business Center Concept worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

ADD Business Center Concept vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft ADD Business Center Concept in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens ADD Business Center Concept expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die ADD Business Center Concept gebruikt en het doel van het gebruik

ADD Business Center Concept verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van ADD Business Center Concept, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van ADD Business Center Concept of via het contactformulier contact met ons opneemt. ADD Business Center Concept verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met ADD Business Center Concept sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

Na aanvraag van een offerte zullen wij jou een 5-tal e-mails verzenden die gerelateerd zijn aan de door jou aanvraagde dienstverlening. Deze opvolg e-mails verzenden wij jou om extra informatie beschikbaar te stellen om jouw beslissing te kunnen vereenvoudigen. Desgewenst kan je je ieder moment uitschrijven van deze e-mails door middel van de uitschrijf link onderaan de mail.

IP-adressen/cookies

ADD Business Center Concept houdt geanonimiseerde IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw (geanonimiseerde) IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

Er zijn verschillende soorten cookies. ADD Business Center Concept heeft voor het plaatsen van sommige cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt ADD Business Center Concept door (bij jouw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies kun je intrekken door de instellingen te wijzigen in de door jou gebruikte browser.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

ADD Business Center Concept verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de ADD Business Center Concept-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die ADD Business Center Concept met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • ADD Business Center Concept verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van ADD Business Center Concept worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door ADD Business Center Concept beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van ADD Business Center Concept hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan ADD Business Center Concept verstrekte persoonsgegevens;
 • ADD Business Center Concept heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. ADD Business Center Concept hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een
  andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal ADD Business Center Concept zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Jouw rechten als betrokkene;

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens
  voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@addmail.pro aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van ADD Business Center Concept. Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met ADD Business Center Concept opnemen en probeert ADD Business Center Concept er
samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door ADD Business Center Concept? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal ADD Business Center Concept ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van ADD Business Center Concept.

Privacyreglement ADD Business Center Concept versie april 2018